133-nji kanton ýarmarkasy

Üç ýyl dymyşlykdan soň, 15-nji aprelden 5-nji maý aralygynda Guanç Guangzhououda 133-nji Kanton ýarmarkasy geçiriler.Awtoulag düşegi üçin 1-nji pahasa we gapy düşegi üçin 3-nji tapgyra gatnaşarys.Awtoulag polunyň düşegi üçin 4 stendimiz bolar we A19-20 / B11-12-de görersiňiz.Thearmarkada diňe bir nusgawy awtoulag matalary görkezilmän, eýsem täze dizaýn awtoulag matalary hem görkeziler.Elbetde, bu ýerde halaýan poluňy taparsyň.

Biz elmydama Kanton ýarmarkasynda Marka sergisidiris, şonuň üçin bizi örän ýagty ýerde görersiňiz.Dürli talaplaryňyz üçin dürli aralyk hilimiz bar, bizde PVC awtoulag matalary, haly awtoulag matalary we TPE materiallary bar, şonuň üçin stenddäki satuwlarymyzy barlap bilersiňiz, size iň gowy sitata bererler.

Epidemiýa sebäpli azyndan 3 ýyl görmedik, şonuň üçin sizi ýene görmäge garaşyp bilmeris.Kyn günlerden soň has gowy hyzmatdaşlygymyz bolar diýip umyt edýäris.

Geliň, görüň, gürleşiň we ýylgyryň, biz hemişe size garaşýarys!


Iş wagty: 27-02-23